Funkcje dla Zaawansowanych

Przykłady opisane w tej lekcji dostępne są w arkuszu Excela: Funkcje dla Zaawansowanych.xlsx tylko ich samodzielne przerobienie daje gwarancję zapamiętania tej lekcji

Przykłady dla wszystkich lekcji szkolenia Excel 2013: ExcelSzkolenie.pl Cwiczenia Excel 2013.zip

 

Ta lekcja może być obejrzana lub przeczytana poniżej.

Film wygląda najlepiej jeśli będzie odtwarzany w rozdzielczości 720p HD, rozdzielczość można zmienić dopiero po uruchomieniu filmu klikając na ikonie trybika  która pojawi się w prawym dolnym rogu poniższego ekranu. Po kilku sekundach od zmiany obraz wyostrzy się.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przykład 1.

Funkcje Tekstowe

(Arkusz ‘Funkcje Tekstowe’)

 

PRAWY LEWY

Dość często spotykanym problemem jest zły format daty, którego Excel nie potrafi zrozumieć jako daty nawet jeśli sformatujemy komórki jako datę.

Jeśli data zaczyna się od dnia a nie roku, jedynym sposobem automatycznej zamiany jej do postaci zrozumiałej dla Excela jest użycie funkcji tekstowych.

 

Za pomocą funkcji PRAWY wycinamy rok. W tym przypadku funkcja wycina 4 znaki od prawej strony.

 

 

Do wycięcia dnia użyjemy funkcji LEWY.

 

 

A do wycięcia miesiąca funkcji FRAGMENT.TEKSTU (opisanej w lekcji ‘Funkcje Podstawy’).

 

 

Po rozdzieleniu daty na jej elementy składowe, możemy je złączyć używając znaku & i dodatkowo między elementami wstawiając myślniki.

 

 

Aby sprawdzić czy Excel na pewno traktuje daną jako datę można do niej dodać dowolną liczbę i sprawdzić czy data zmienia się poprawnie.

 

 

Łącząc funkcje z kolumn od C do F, uzyskamy ten sam wynik używając tylko jednej formuły.

(Prosty sposób łączenia funkcji został opisany w lekcji ‘Funkcje Podstawy’.)

 

 

Po skopiowaniu funkcji do pozostałych komórek powinniśmy uzyskać wynik taki jak poniżej.

 

 

 

SZUKAJ.TEKST

 

Innym często spotykanym problemem jest podział komórek zawierających Imię i Nazwisko na dwie komórki w których dane te będą osobno. Za pomocą funkcji SZUKAJ.TEKST możemy określić na którym miejscu jest spacja

 

 

Używając funkcji DŁ, określimy ile jest znaków w komórce B18.

 

 

Korzystając z funkcji LEWY wycinamy imię.

 

 

Korzystając z funkcji PRAWY wycinamy nazwisko.

 

 

Alternatywnym rozwiązaniem będzie skorzystanie z funkcji FRAGMENT.TEKSTU

 

 

Wycinając nazwisko możemy podać dokładną liczbę znaków nazwiska lub podać dowolną dużą liczbę, co zostanie odczytane jako wytnij do końca tekstu.

 

 

Poniżej wyniki jakie powinniśmy uzyskać.

 

 

Ten sam efekt możemy uzyskać szybciej nie używając funkcji tekstowych ale ‘kreatora konwersji tekstu na kolumny’.

Zaczniemy od zaznaczenia danych które chcemy rozdzielić i wybrania z Menu ‘Dane’ polecenia ‘Tekst jako kolumny…’.

 

 

Na ekranie który zostanie wyświetlony wybieramy ‘Dalej >’.

 

 

 

Na kolejnym ekranie wybieramy Spację i klikamy ‘Dalej >’.

 

 

 

W ostatnim kroku kreatora wybieramy miejsce docelowe gdzie mają pojawić się przekonwertowane dane i klikamy ‘Zakończ’.

 

 

Podział przeprowadzony jest poprawnie.

 

 

Kreator konwersji nie poradzi sobie natomiast z nieco bardziej skomplikowanym przypadkiem, gdy niektóre osoby mają wpisane także drugie imię.

Przy pomocy funkcji tekstowych rozwiążemy ten problem dość szybko.

Zacznijmy od wyznaczenia tego na którym miejscu znajduje się pierwsza i druga spacja.

Posłużymy się funkcja SZUKAJ.TEKST, dla pierwszej spacji formuła będzie taka sama jak używana w poprzednim przykładzie. Dla wyznaczenia miejsca drugiej spacji dodatkowo wprowadzimy ‘Liczbę_początkową’, która będzie pozycją pierwszej spacji plus jeden.

 

 

Dla osób, które nie mają drugiego imienia wynik formuły jest błędem.

W kolejnej kolumnie używając funkcji CZY.BŁĄD (lub CZY.LICZBA) ustalimy które osoby mają tylko 1 imię.

 

 

Pierwsze imię ustalimy tak samo jak w poprzednim przykładzie.

Drugie przy pomocy funkcji JEŻELI, która skorzysta z informacji o ilości imion z kolumny E, jeśli jest tylko jedno komórka będzie pusta (wprowadzenie podwójnej spacji ””). Jeśli natomiast drugie imię istnieje, zostanie wycięte przy pomocy funkcji FRAGMENT.TEKSTU, jego początek to pozycja 1 spacji +1, a ma ono tyle znaków ile różnica pomiędzy spacjami pomniejszona o jeden.

Błędem byłoby wycięcie któregokolwiek imienia bądź też nazwiska wraz ze znakiem spacji.

 

 

Nazwisko wycinamy ponownie posługując się funkcją FRAGMENT.TEKSTU, do ustalenia na której pozycji znajduje się pierwsza litera nazwiska posłużymy się funkcją JEŻELI.

 

 

Wynikiem wszystkich operacji będzie tabela taka jak przedstawiona poniżej.

 

 

Formuły w kolumnach od C do E możemy na koniec włączyć w formuły znajdujące się w F do H a kolumny robocze skasować.

 

Istnieje wiele innych sposobów rozwiązania powyżej przedstawionych problemów, wybrałem akurat takie ze względu na to, że dają możliwość dobrego przećwiczenia użycia funkcji tekstowych.

 

 

 

Przykład 2.

POZYCJA()

(Arkusz: ‘POZYCJA’)

 

W poniższej tabeli chcielibyśmy szybko ustalić którzy przedstawiciele osiągnęli najwyższą sprzedaż a którzy najniższą. Pracownicy w tabeli są ustawieni wg miast i kolejności tej nie można zmieniać, nie możemy więc ich posortować wg sprzedaży.

 

 

Posłużymy się funkcją POZYCJA, która ustala pozycję danej wartości na wskazanej liście.

W adresach listy konieczne jest dodanie znaków $ aby lista nie przesuwała się podczas kopiowania.

 

 

Po skopiowaniu formuły do poniższych komórek i dodaniu formatowania warunkowe najlepsi sprzedawcy są od razu wyraźnie widoczni.

 

 

 

 

Przykład 3.

SUMA.JEŻELI

(Arkusz z danymi: ‘SUMA.JEŻELI’)

(Arkusz z rozwiązaniem: ‘SUMA.JEŻELI 2’)

 

W przykładzie przedstawionym na poniższym rysunku w komórkach L3:L6 sumujemy wydatki w podziale na kategorie.

 

Argumenty funkcji SUMA.JEŻELI to:

‘Zakres’ – czyli co ma być porównywane z kryterium sumowania, inaczej mówiąc gdzie funkcja ma szukać.

‘Kryteria’ – czyli czego funkcja ma szukać

Suma_zakres’ – dane które funkcja będzie sumować jeżeli w tej samej linijce ‘Zakresu’ zawartość komórki jest taka sama jak zawartość komórki ‘Kryteria’.

 

W pola Zakres i Suma_zakres często wygodnie jest wprowadzać całe kolumny gdyż łatwiej wtedy będzie kopiować tą formułę do komórek niżej.

Należy tego unikać jeżeli plik jest bardzo duży i wolno się przelicza, ponieważ może go to dodatkowo spowolnić.

 

 

W poniższym przykładzie dodatkowo dodano odpowiednie adresowanie absolutne, aby formułę można było skopiować do całej tabeli z sumami dla krajów i kategorii.

Po skopiowaniu powinniśmy uzyskać dane takie jak przedstawione poniżej.

 

 

 

 

Przykład 4.

SUMA.JEŻELI

(Arkusz z danymi: ‘SUMA.JEŻELI’)

(Arkusz z rozwiązaniem: ‘SUMA.JEŻELI 2’)

 

Na podstawie danych używanych w poprzednim przykładzie, wypełnimy tabelę sumującą wydatki z podziałem na kategorie i miesiące jednocześnie.

 

 

Ponieważ zarówno miesiące jak i kategorie znajdują się w kolumnach, te dwa kryteria połączymy.

 

Aby sumowanie przy użyciu funkcji Suma.Jeżeli mogło działać dla 2 lub większej ilości kryteriów należy je połączyć w jedno używając znaku &.

Kryterium zawierające miesiąc i kategorię umieszczono w kolumnie B.

 

 

Funkcja SUMA.JEŻELI wprowadzona w komórce L9, szuka komórek spełniających kryterium w kolumnie ‘$B:$B’ (wprowadzone w polu Zakres).

Kryteria zostały zapisane jako połączenie nazwy miesiąca z nazwą kategorii, tu także użyto znaku &.

Suma_zakres to kolumna I, dane z tej kolumny będą sumowane jeśli zgadzać się będzie zarówno miesiąc jak i kategoria.

 

 

Proszę o zwrócenie uwagi na znaki $, dzięki którym adresy we wszystkich polach zostały zamienione na adresy bezwzględne, co umożliwiło skopiowanie raz wprowadzonej funkcji do wszystkich pól tabeli wynikowej bez konieczności ręcznego wprowadzania zmian.

Po skopiowaniu powyżej pokazanej formuły do pozostałych komórek powinniśmy uzyskać dane takie jak przedstawione poniżej.

 

 

Rzeczywiste tabele opisujące procesy biznesowe są z reguły znacznie większe i przygotowanie formuły tak aby nie trzeba było wprowadzać zmian ręcznie jest niezbędne.

 

W skomplikowanych przypadkach dobrą alternatywą dla funkcji SUMA.JEŻELI jest funkcja SUMA.WARUNKÓW, która sumuje dane spełniające wiele warunków dla danych znajdujących się we wskazanych kolumnach.

Funkcja została opisana w lekcji ‘Funkcje dla Ekspertów’.

 

 

 

Przykład 5.

Funkcje Finansowe NPV, IRR, CAGR

(Arkusz: ‘Funkcje Finansowe’)

 

NPV

Funkcja NPV służy do obliczania Wartości Bieżącej Netto inwestycji czyli mówiąc wprost: ile da się na tym zarobić.

W poniższym przykładzie na przestrzeni lat 2010-2012 dokonujemy inwestycji, która będzie nam przynosić przychody od 2012 do 2030.

 

 

Stopa dyskontowa w całym okresie wynosi 5%. Zakładamy że wszystkie wydatki i przypływy zachodzą na koniec okresu.

Gdybyśmy chcieli wyliczyć wartość na dzień dzisiejszy (zakładamy 1 stycznia 2010) wydatków moglibyśmy skorzystać z poniższego wzoru:

 

=F7/(1+C5)+G7/(1+C5)^2+H7/(1+C5)^3

(Symbol ^ oznacza podniesienie do potęgi i można go wpisać z klawiatury przytrzymując Shift i wciskając cyfrę 6.)

 

Każdy z wydatków dzielimy przez 1+stopa dyskontowa aby wyliczyć jego wartość na dziś (wartość pieniądza w czasie jest zmienna). Wydatek z 2011 roku dzielimy dwukrotnie stąd potęga ^2, a wartość z 2012 trzykrotnie (trzecia potęga czyli ^3).

Powyżej opisany wzór został użyty w komórce C7.

 

 

W komórce C8 wykorzystano funkcję NPV, dzięki której uzyskano dokładnie ten sam wynik.

 

 

W przypadku obliczania bieżącej wartości wydatków możliwe było wprowadzenie wzoru na NPV ponieważ wydatki są ponoszone tylko w 3 okresach i wzór nie był zbyt długi. Gdybyśmy chcieli tak samo wyliczyć bieżącą wartość przypływów musielibyśmy wykazać się dużą cierpliwością, a ryzyko błędu byłoby bardzo duże.

W komórce C10 użyto funkcji NPV do obliczenia bieżącej wartości przypływów. Warto podkreślić, że w komórkach dla których przypływy nie występują (F8 i G8) muszą być wpisane zera, w przeciwnym razie funkcja pominie te komórki i wynik będzie niepoprawny.

 

 

Aby obliczyć bieżącą wartość przewidywanego zysk na tym projekcie wystarczy odjąć od bieżącej wartości przypływów (C10) bieżącą wartość wydatków (C8). Taka formuła zapisana jest w komórce C12.

Zysk możemy także wyliczyć bezpośrednio korzystając z danych znajdujących się w tabeli w wierszu 9, gdzie od przypływów odjęto wydatki.

Funkcja ta została zapisana w komórce C13.

 

IRR

Funkcja IRR oblicza wewnętrzną stopę zwrotu, która może być rozumiana jako graniczna wielkość oprocentowania przy której zysk na danym projekcie wynosi 0.

Jeżeli stopa dyskontowa jest niższa niż IRR zysk jest dodatni, jeżeli wyższa projekt przyniesie stratę. Można ją także rozumieć jako najwyższe oprocentowanie kredytu jakie możemy zaakceptować aby projekt nie przyniósł strat.

Funkcja IRR dla tego przykładu wykorzystana jest w komórce C18.

 

 

Dla sprawdzenia poprawności obliczeń możemy wynik funkcji IRR wpisać w komórce C5 (wprowadzamy z klawiatury 8,886%), zysk dla tego projektu będzie wynosił zero (komórki C12 i C13).  

 

 

Funkcje finansowe PV FV zostały opisane w lekcji Funkcje dla Ekspertów.

 

 

CAGR

CAGR to średni roczny wzrost/spadek obliczany dla okresu określonej liczby lat. W Excelu nie ma funkcji która by go obliczała, warto więc zapamiętać formułę dzięki której możemy to zrobić.

W poniższym przykładzie sprzedaż w 2010 roku wynosiła 10,0 a w 2019 przewidywana jest sprzedaż wynosząca 23,6, chcielibyśmy policzyć ile wynosi średni roczny wzrost który pozwoliłby uzyskać taką sprzedaż.

Skorzystamy z następującego wzoru:

 

Średni wzrost = (Wartość Końcowa / Wartość Początkowa) ^ (1/(ilość okresów -1))-1

 

W poniższym przykładzie:

Wartość Końcowa                =23,6    (wartość w roku 2019)

Wartość Początkowa           = 10      (wartość w roku 2010)

ilość okresów                        = 10      (w tabeli pokazane są dane dla 10 lat )

 

W poniższym przykładzie formuła będzie wyglądać następująco:

Średni wzrost =(O27/F27)^(1/9)-1

 

 

 

 

Przykład 6.

WYBIERZ

(Arkusz: ‘WYBIERZ)

 

Działanie funkcji WYBIERZ jest bardzo proste, spośród listy wartości, które należy wprowadzić oddzielnie, wybiera tą, której numer pojawi się w pozycji Nr_arg.

W poniższym przykładzie wprowadzono 5 wysokości rabatów, które zależą od ‘klasy klienta’ przyjmującej wartości od 1 do 5.

Po wprowadzeniu cyfry do komórki B4 rabat zostaje wyszukany i podany w komórce C4.

 

 

Funkcja ta jest podobna w swym działaniu do funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO, choć oferuje mniej możliwości.

 

 

 

Przykład 7.

WYST.NAJCZĘŚCIEJ.WART czyli DOMINANTA

MEDIANA

(Arkusz: ‘Mediana Dominanta’)

 

Tak powszechnie używana średnia ma wielu przeciwników, którzy twierdzą że w rzeczywistości niewiele mówi o zbiorze lub też zafałszowuje informacje. A mówiąc bardziej obrazowo, to jeśli pójdę z psem na spacer to średnio mamy po 3 nogi.

Dlatego w statystyce powstało kilka innych miar opisujących zbiory liczb, te najczęściej spotykane to mediana i dominanta.

 

Mediana to liczba, która w szeregu uporządkowanym jest w połowie szeregu w wypadku nieparzystej liczby elementów. Dla parzystej liczby elementów – średnia dwóch środkowych liczb.

 

Dominanta to wartość najczęściej występująca w próbie.

 

Medianę wyliczamy funkcją o tej samej nazwie.

 

 

Dominantę obliczamy funkcją =WYST.NAJCZĘŚCIEJ.WART.

Funkcja ta w przypadku gdy kilka elementów występuje po tyle samo razy podaje pierwszy z nich.

W poniższym przykładzie mamy dwie dwójki i dwie szóstki, dominanta przyjmuje wartość 2.