Wykresy dla Zaawansowanych

Przykłady opisane w tej lekcji dostępne są w arkuszu Excela: Wykresy dla Zaawansowanych.xlsx tylko ich samodzielne przerobienie daje gwarancję zapamiętania tej lekcji

Przykłady dla wszystkich lekcji szkolenia Excel 2013: ExcelSzkolenie.pl Cwiczenia Excel 2013.zip

 

 

Ta lekcja może być obejrzana lub przeczytana poniżej.

Film wygląda najlepiej jeśli będzie odtwarzany w rozdzielczości 720p HD, rozdzielczość można zmienić dopiero po uruchomieniu filmu klikając na ikonie trybika  która pojawi się w prawym dolnym rogu poniższego ekranu. Po kilku sekundach od zmiany obraz wyostrzy się.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przykład 1.

(Arkusz: ‘WdZ 1’)

 

W tym przykładzie utworzymy wykres, którego format w Excelu nie został przewidziany, a który jest bardzo użyteczny do prezentowania zmian w wartościach absolutnych (kwotowych). Wykres ten bywa najczęściej nazywany: waterfall lub bridge.

Na podstawie poniższej tabeli sporządzimy wykres przedstawiający, sytuację początkową, zmiany absolutne i sytuację końcową.

Wykres będzie wyglądał najlepiej, jeśli posortujemy dane, w naszym przykładzie brandy, malejąco według wielkości zmiany rok do roku.

 

 

Kolejnym krokiem jest przygotowanie dodatkowych kolumn (H, I, J), które zawierają informację o wartości bazowej dla zmiany i wysokości słupka zmiany przedstawionej na wykresie.

 

Dla danych w kolumnie baza używać będziemy 3 różnych formuł. Pierwsza z formuł dla liczb w wierszach od 3 do 8 to suma bazy z poprzedniego wiersza i wysokości słupka (zmiany z kolumny J) także z poprzedniego wiersza. Formuła ta jest używana dla wszystkich brandów, dla których zmiana z kolumny F jest dodatnia.

 

 

Dla pierwszego wiersza, w którym w kolumnie ‘wzrost $’ występuje wartość ujemna formuła będzie sumować ‘bazę’ i ‘zmianę’ z poprzedniego wiersza i dodatkowo odejmie od nich ‘zmianę’ z tego samego wiersza.

 

 

Formuła dla każdej kolejnej wartości ujemnej odejmuje od ‘bazy’ z poprzedniego wiersza ‘zmianę’ z tego samego wiersza, w którym się znajduje.

 

 

Jeżeli jako opisów danych używamy liczb, w naszym przykładzie 2013 i 2014, dobrze jest przed nimi wpisać znak apostrofu aby Excel nie potraktował tej kolumny jako jeszcze jednej kolumny z danymi do pokazania na wykresie.

Przygotowując wykres na podstawie tych danych zaznaczamy dane i ich opisy z kolumn H, I oraz J tak jak jest to pokazane na poniższym rysunku.

 

 

Wybieramy drugi podtyp wykresu kolumnowego ‘Skumulowany kolumnowy’..

 

 

Dla wygody przenosimy wykres pod tabelę z danymi.

 

 

Formatujemy wykres tak, aby wyglądał tak jak poniżej.

(Wszystkie czynności niezbędne do takiego sformatowania wykresu zostały opisane w lekcji ‘Wykresy dla Początkujących’.)

Etykiety danych zostały dodane tylko do serii zielonych słupków.

Następnie wybieramy ‘Brak wypełnienia’ dla dolnej serii słupków – słupków ‘bazy’.

 

 

Mimo, że słupków nie widać da się je wybrać.

Dwa pojedyncze kliknięcia lewym klawiszem myszy powodują wybranie tylko jednego punktu danych, wybieramy pierwszy słupek dolnej serii i zmieniamy jego kolor na niebieski.

 

 

Następnie wybieramy ostatni słupek i wciskamy klawisz F4. Dodatkowo kasujemy etykiety górnej serii dla pierwszego i ostatniego elementu (zera) i dodajemy etykiety tylko do pierwszego i ostatniego elementu dolnej serii danych. Skasujmy też legendę. W efekcie tych zmian uzyskamy wykres taki jak na poniższym rysunku.

 

 

Excel posiada ograniczone możliwość automatycznego ustawiania etykiet, ponieważ będziemy chcieli ustawić etykiety nad lub pod słupkami musimy to zrobić ręcznie, przeciągając każdą z nich oddzielnie. Etykiety górnej serii danych przeciągamy nad słupki dla dodatnich wartości zmiany i pod nie dla ujemnych.

Dla pierwszego i ostatniego słupka etykiety ustawiamy nad nimi. Zmniejszamy też szerokość przerwy między słupkami.

Zmieniamy także wielkość czcionki i dodajemy pogrubienie do etykiet.

 

 

Dla łatwiejszego zrozumienia wykresu słupki obrazujące wzrosty pozostawimy zielone a dla tych pokazujących spadki zmienimy kolor na czerwony.

Podobnie jak dla etykiet nie można wybrać kilku słupków i na raz je pokolorować, musimy powtórzyć operację kolorowania osobna dla każdego z 4 słupków.

Dla drugiego i kolejnych słupków wystarczy je wybrać i wcisnąć F4.

 

 

Dla ujemnych wartości możemy też wstawić znaki minus w etykietach, ale nie zmieniajmy liczb, nawet gdybyśmy wpisali to samo co jest obecnie. W przypadku zmiany danych Excel 2013 zaktualizuje wartości jeśli wpiszemy tylko minus przed etykietą, etykiety nie zostaną zaktualizowane jeśli w nie ingerowano.

 

 

Uzyskany wykres bardzo jasno pokazuje, które brandy i w jakim stopniu przyczyniły się do wzrostu sprzedaży pomiędzy latami 2013 i 2014, a które wynik obniżyły poprzez spadek swojej sprzedaży.

Ze względu na jasny przekaz i podkreślenie kwot a nie wzrostów procentowych, wykres ten jest powszechnie stosowany w prezentacjach wyników sprzedaży.

 

Przygotowanie tego wykresu jest pracochłonne, ale raz przygotowany może być wielokrotnie używany tak jak zostało to opisane w lekcji ‘Wykresy Podstawy’.

 

 

 

Przykład 2.

(Arkusz: ‘WdZ 2’)

 

W tym przykładzie nie wprowadzam nowej wiedzy chciałbym tylko pokazać, że pomimo tego, że na pewnym etapie zaawansowania opcje oferowane przez Excel przestają wystarczać, jednak dzięki kreatywnemu wykorzystaniu istniejących możemy tworzyć wykresy zgodnie z naszymi potrzebami.

 

W pewnej firmie w pierwszej połowie roku wzrost sprzedaży w porównaniu do ubiegłego roku był bardzo stabilny i wynosił około 5%, można by więc przypuszczać że w drugiej połowie roku wzrost sprzedaży będzie rósł podobnie.

W 3Q firma wprowadziła nową promocję, która trwała do końca roku i dzięki której udało się podwyższyć wzrost sprzedaży do 7,3%, gdyby nie zaszły inne zmiany należałoby przypuszczać, że wzrost sprzedaży w 4Q także wynosiłby około 7,3%.

Kierownictwo firmy zachęcone pozytywnymi wynikami pierwszej promocji w 4Q wprowadziło kolejną, obowiązującą równolegle. Na skutek tego sprzedaż w 4Q wzrosła o 10,2%.

 

Opisana powyżej sytuacja została przedstawiona w poniżej w tabeli.

(Określenie ‘business as usual’ jest powszechnie używane do opisania sytuacji, w której firma nie wprowadza istotnych zmian w swojej działalności).

 

Opisaną powyżej sytuację chcielibyśmy przedstawić na wykresie liniowym, z użyciem efekt rozgałęzienia się linii.

Efekt ten uzyskamy dzięki ustawieniu serii danych tak, aby ta mająca być na wierzchu (‘business as usual’) była ostatnią kolumną w tabeli.

 

Zaznaczamy tabelę z danymi i wstawiamy wykres liniowy (pierwszy z jego podtypów).

 

 

Ponieważ wiele wykresów jest przygotowywana w celu wklejenia ich do prezentacji w programie Power Point, sformatujemy ten wykres tak, aby dobrze wyglądał na slajdzie.

Nasze potrzeby dość dobrze spełnia ‘Styl 2’, wartości są zapisane na dużych punktach danych i po zrezygnowaniu z miejsc dziesiętnych także 10% dobrze by wyglądało (obecnie 10,2% się nie mieści).

 

 

Ale załóżmy że prezentacja do której przygotowujemy wykres ma ciemne tła do którego musimy się dostosować.

Zmieńmy więc kolory wszystkich elementów wykresu tak, aby były dobrze widoczne na ciemnym tle.

Najbliższy tej wizji będzie ‘Styl 42’.

 

 

Następnym krokiem będzie wykasowanie tła obszaru kreślenia i głównych linii siatki (zaznaczamy te elementy i wciskamy przycisk ‘Del’ lub ’Delete’.

Zmieniamy format etykiet osi Y na wartość procentową bez miejsc dziesiętnych, zwiększamy czcionkę opisów obu osi i dodajemy do niej pogrubienie.

Zwiększamy też czcionkę legendy i dodajemy pogrubienie.

 

 

Dodamy teraz etykiety danych do linii ‘business as usual’.

 

Dla linii ‘tylko jedna promocja potrzebujemy etykiet tylko dla 3Q i 4Q. Dodajemy je wybierając tylko punkt danych dwa pojedyncze kliknięcia lewym klawiszem aby wybrać punkt danych następnie prawym klawiszem aby wyświetlić menu z poleceniem ‘Dodaj etykietę danych’.

 

 

Czynność tą powtarzamy także dla 1 punktu danych linii ‘obie promocje’. Etykiety ustawiamy ‘ręcznie’ tak jak pokazane na poniższym rysunku.

Przenosimy także legendę na prawo od wykresu rozciągając ją tak aby każdy opis był na poziomie końca linii której dotyczy.

Takie ustawienie jest możliwe tylko wówczas gdy przed przygotowaniem wykresu posortujemy malejąco kolumny z danymi wg wielkości ostatniej danej.

 

 

Wykres będzie lepiej wyglądał gdy dodamy białe osie.

 

 

Tak przygotowany wykres wklejamy do programu PowerPoint nie poprzez Crtl+V, ale klikając na slajdzie prawym klawiszem myszy i wybierając ikonę ‘Zachowaj formatowanie źródłowe…’.

Jeżeli w Excelu nie będziemy wprowadzali więcej zmian możemy także wkleić wykres jako obraz – ostatnia z ikon pokazanych poniżej.

 

 

Aby wykres miał ‘przezroczyste’ tło, klikamy prawym klawiszem na ‘Obszarze Wykresu’ i wybieramy ‘Brak wypełnienia’, następnie ponawiamy tą operację dla ‘Obszaru kreślenia’.

(Podział na ‘obszar kreślenia’ i ‘obszar wykresu’ został omówiony w lekcji ‘Wykresy Podstawy’.)

 

 

Po wklejeniu do PowerPoint tak przygotowanego wykresu będzie on miał tło takiej jak prezentacja.

Konieczne może się okazać dostosowanie wielkości czcionki.

 

 

Jeżeli zmienimy dane w pliku Excela, wykresy w PowerPoint zostaną automatycznie zaktualizowane.

 

 

 

Przykład 3.

(Arkusz: ‘WdZ 6’)

 

Jeżeli chcemy połączyć na jednym wykresie podwójne opisy na skali X i przerwy pomiędzy seriami danych wystarczy do tabeli z danymi dodać kolumny w miejscach gdzie mają znajdować się przerwy. Aby puste kolumny nie szpeciły tabeli możemy je zwęzić tak aby nie było ich widać. W poniższym przykładzie wąskie kolumny to G (pomiędzy F i H), L (pomiędzy K i M) oraz Q (pomiędzy P i R).

 

 

Wykresy domyślnie nie pokazują danych z ukrytych komórek, ale możemy to zmienić.

Klikamy na wykresie prawym klawiszem myszy i wybieramy ‘Zaznacz dane…’, następnie klikamy przycisk ‘Ukryte i puste komórki’.

 

 

Po zaznaczeniu ‘Pokaż dane w ukrytych wierszach i kolumnach’, będziemy mogli ukryć kolumny G, L, Q a mimo to przerwy będą widoczne.

 

 

 

Przykład 4.

(Arkusz: ‘WdZ 4’)

 

Nasze wykresy możemy uatrakcyjnić poprzez dodanie do słupków lub obszarów obrazków z logo firm konkurujących z naszą.

Dla osób zajmujących się daną branżą taki wykres będzie wiele mówił już na pierwszy rzut oka.

 

Przygotujemy dane o ilościach pasażerów przewiezionych przez 3 firmy które działają w różnych gałęziach transportu.

Zacznijmy od przygotowania zwykłego wykresu słupkowego i wklejeniu symboli środków lokomocji. W przypadku wykresów ze znakami firmowymi - logo każdej firmy łatwo jest znaleźć i pobrać z Internetu.

Obrazek do Excela możemy wstawić poprzez polecenie ‘Obraz’ z karty ‘Wstawianie’ jeżeli odpowiedni plik mamy zapisany na naszym komputerze, lub też zaznaczając obrazek i kopiując go (Ctrl+C) np. ze strony firmy lub wyszukiwarki obrazów Google i wklejamy po uaktywnieniu Excela (Ctrl+V). Możemy też pobrać darmowe fotografie i ilustracje z office.com, wyszukiwarka działa poprawnie zarówno dla haseł w języku angielskim jak i polskim.

 

 

Wykres formatujemy do takiej postaci jak na poniższym obrazku. Loga firm / symbole / zdjęcia zmniejszamy i przygotowujemy przy wykresie.

 

 

Wybieramy pierwsze logo i kopiujemy je (Ctrl+C). Pojedyńczym kliknięciem wybieramy wszystkie słupki. Wklejamy obrazek wciskając Ctrl+V.

Obraz został wklejony do wszystkich słupków i rozciągnięty.

Klikamy wykres prawym klawiszem myszy i wybieramy ‘Formatuj serię danych…’.

 

 

W oknie ‘Formatowanie serii danych’ na karcie ‘WYPEŁNIENIE’ klikamy opcję ‘Ułóż w stos’.

 

 

Obrazek z samolotem został ułożony w stos na każdym ze słupków.

Kopiujemy teraz drugi obraz i wybieramy tylko drugi słupek (dwa pojedyncze kliknięcia lewym przyciskiem myszy).

Wklejamy logo 2 firmy tylko do drugiego słupka. Powtarzamy to dla trzeciego logo,

Dodajemy etykiety danych.

Zmniejszamy szerokość przerwy pomiędzy słupkami i tak dopasowujemy wielkość wykresu aby zdjęcia były jak najmniej pocięte na części.

 

 

Do tego typu wykresów najlepiej wybierać zdjęcia tak aby miały takie same proporcje szerokości do wysokości. W przeciwnym razie odbiorca może zasugerować się ilością obrazków a nie wysokością słupka.

Dla przykładu, powyżej 4 lokomotywy mają zbliżoną wysokość do 5 autokarów, powyższy wykres sugeruje że przewaga przewozów autokarowych jest większa niż jest w rzeczywistości.

 

 

W tym samym arkuszu poniżej przygotujemy wykres kołowy używający do wypełnienia wycinków koła tych samych obrazów.

Gdybyśmy chcieli pokazać udziały rynkowe kilku firm użycie ich logo od razu pozwoliłoby zrozumieć kto jak dużym jest graczem.

W ramach tego kursu nie mogę posłużyć się znakami firmowymi znanych brandów, ale nic nie stoi na przeszkodzie aby zrobić tak gdy tworzymy plik tylko do zastosowań wewnątrz firmy.

 

Wstawiam wykres kołowy i wybierając po jednym wycinku koła wklejam zamieszczone powyżej obrazki.

W tym momencie obrazy są rozciągnięte i nie wyglądają najlepiej.

 

 

Klikam wybrany wycinek koła prawym klawiszem myszy i wybieram polecenie ‘Formatuj punkt danych…’.

Na karcie ‘WYPEŁNIENIE’ zaznaczam ‘Rozmieść obraz sąsiadująco jako teksturę’, przesunięciami na osi X i Y manipuluję tak aby uzyskać zadowalający mnie efekt.

 

 

Następnie powtarzam ten proces dla pozostałych obrazków.

 

 

Używając skalowania X i Y mogę uzyskać dowolny rozmiar rysunków jakie zostaną użyte do wypełnienia wykresu.

 

 

Do wypełnienia wykresu możemy też użyć kształtów wstawionych do arkusza Excela.

Wybieramy i wstawiamy do arkusza Excela kształt (‘WSTAWIANIE’ à ‘Kształty’).

 

Zaznaczamy ten kształt i kopiujemy go (Ctrl+C), wybieramy słupki wykresu i wklejamy (Ctrl+V)

 

 

Zmniejszamy szerokość przerwy aby uzyskać ładny wygląd strzałki.

 

 

Ostatnią możliwością uatrakcyjnienia wykresów jaką chciałbym pokazać w tym przykładzie jest wstawienie w tło wykresu zdjęcia z pliku.

 

Klikamy w obszarze wykresu (nie w obszarze kreślenia!) prawym przyciskiem myszy i wybieramy ‘Wypełnienie’, później polecenie ‘Obraz…’.

Następnie wybieramy zdjęcie którego chcemy użyć.

 

 

Po dodaniu obrazu wykres zazwyczaj będzie wymagał formatowania aby był czytelny na niejednolitym tle.

Do prezentacji danych bardziej nadają się obrazy jednolite kolorystycznie i bez wielu szczegółów, które odciągną uwagę od prezentowanych danych.

 

         

 

 

Przykład 5.

(Arkusz: ‘WdZ 5’)

 

Ten przykład jest bardzo podobny do przykładu drugiego z lekcji ‘Wykresy Podstawy’, ale oprócz marży i sprzedaży mamy także ich wartości planowe.

Moglibyśmy przygotować go wg. opisu znajdującego się w tamtej lekcji – mając wszystko pod kontrolą, ale w tym przypadku chciałbym pokazać gotowe rozwiązanie, dzięki któremu wykres wykonamy znacznie szybciej.

 

Aby możliwe było wybranie wykresu kombi z którego skorzystamy, kolumny z różnymi rodzajami danych muszą być obok siebie, gdyby kolejność kolumn była inna należałoby ją zmienić przed wybraniem tego wykresu.

 

Zaznaczamy dane bez TOTALa i z karty ‘WSTAWIANIE’ wybieramy drugi podtyp wykresu Kombi.

 

 

Utworzony wykres będzie bardziej czytelny gdy go sformatujemy:

Dla planowanej marży i planowanej sprzedaży zmieniamy kolor na zielony (kolor nadziei).

Dla wyników marży i sprzedaży zmieniamy kolor na niebieski (dobór kolorów jest kwestią osobistego poczucia estetyki).

Zmieniamy maksimum na skali sprzedaży z 1200 na 1800 aby wykresy na siebie nie nachodziły.

Dla obramowania wykresu wybieramy brak linii.

 

 

W tym miejscu może się nasuwać pytanie dlaczego podobny wykres w lekcji ‘Wykresy Podstawy’ robiliśmy zmieniając wszystko ręcznie.

Odpowiedź: Po to aby się nauczyć panować nad każdym elementem wykresu i wiedzieć co można zmienić.

 

 

 

Przykład 6.

(Arkusz: ‘WdZ 6’)

 

W tym przykładzie pewna firma charakteryzująca się stabilnym wzrostem sprzedaży oraz ilości zamówień, chciałaby oszacować w prosty sposób przyszły wzrost sprzedaży mając dany przewidywany wzrost zamówień.

W tym celu przygotujemy wykres punktowy, utworzymy dla niego trend wraz z jego równaniem oraz wyliczeniem współczynnik R2, który mówi nam, w jakim stopniu zmienność Y jest uzależniona od zmienności X.

 

Pierwszym krokiem będzie zaznaczenie wyłącznie zakresu zawierającego dane. Po tym wybieramy z karty ‘WSTAWIANIE’ wykres punktowy i pierwszy z jego podtypów.

 

 

Kasujemy linię siatki, klikamy jeden z punktów prawym klawiszem, po czym wybieramy polecenie: ‘Dodaj linię trendu...’.

 

 

W oknie ‘Formatowanie linii trendu’ na karcie ‘OPCJE LINII TRENDU’ upewniamy się że został wybieramy ‘Liniowy’, a poniżej zaznaczamy ‘Wyświetl równanie na wykresie’ oraz ‘Wyświetl wartości R-kwadrat na wykresie’.

 

  

 

Na skutek wyżej opisanych działań wyświetlona zostanie linia trendu a także jej wzór i współczynnik R2, który w tym przypadku wynosi aż 0,959, dzięki czemu możemy być pewni, że używając uzyskanej funkcji do prognozowania uzyskamy dobrej jakości przewidywania.

 

 

Równanie musimy skopiować np. do komórki pod tabelą, z pominięciem y i zastępując x adresem komórki w której będzie wpisana zmiana ilości zamówień.

Jeśli wzrost ilości zamówień szacowany jest na 8% to wpisujemy tą wartość w komórkę D29 i wyliczamy, że możemy się spodziewać wzrostu sprzedaży na takim samym poziomie.

 

 

W prawdziwych danych biznesowych trudno o tak dobrą korelację, dla wielu zjawisk które na pewno mają na siebie wpływ nie jest nawet możliwe wyliczenie wiarygodnego wzoru.

Więcej na ten temat korelacji i prognozowania w lekcji ‘Analiza Danych’.

 

 

Przykład 7

(Arkusz: ‘WdZ 7’)

 

Aby utworzyć wykres typu XY z opisami punków należy zaznaczyć wyłącznie dane – bez opisów i dodać wykres punktowy – pierwszy jego podtyp.

 

 

Następnie klikamy jeden z punktów na utworzonym wykresie i wypieramy polecenie ‘Dodaj etykiety danych’.

 

 

Na karcie ‘Formatowanie etykiet danych’ odznaczamy ‘Wartość Y’ i zaznaczamy ‘Wartość z komórek’. Po zaznaczeniu ‘Wartość z komórek’ otworzy się okno ‘Zakres etykiet danych’, gdzie wprowadzamy zakres gdzie znajdują się opisy punktów i klikamy OK.

 

 

Kraje jako etykiety punktów zostaną dodane do wykresu, po formatowaniu wykresu – usunięciu linii poziomych i pionowych, zwiększeniu czcionek i dodaniu tytułu, wykres będzie wyglądał tak jak poniżej.

    

 

 

 

 

Przykład 8

(Arkusz: ‘WdZ 8’)

 

Piramida demograficzna – histogram porównawczy.

 

Aby przygotować taki wykres dane które mają się znaleźć po jego lewej stronie powinny mieć znak minusa.

Następnie wybieramy tabelę z danymi i z karty ‘WSTAWIANIE’ wybieramy wykres Słupkowy i drugi jego podtyp Skumulowany – Słupkowy.

 

 

Uzyskany rezultat jest bliski naszym zamierzeniom pozostało już tylko trochę formatowania.

Wybierzmy może ‘Styl 5’ dla tego wykresu.

Ustawmy etykiety osi nisko.

 

 

Zmniejszamy do zera szerokość przerwy.

Dodajemy etykiety danych do obu serii danych.

 

 

Aby etykiety danych dla lewej części wykresu były pokazywane z plusem należy je sformatować wprowadzając w kategorii Niestandardowe format #;#.

Po dodaniu liczby będą pokazywane bez minusów i bez cyfr po przecinku, gdybyśmy chcieli pokazywać je np. z jednym miejscem po przecinku należałoby wprowadzić format „#,0;#,0”

  

 

Klikamy na tytuł wykresu, następnie na pasek formuły i wprowadzamy tam nazwę arkusza z wykrzyknikiem i komórkę z której ma być pobierany tytuł wykresu.

 

 

Wybieramy wykres a następnie czarny kolor czcionki, co zmieni wszystkie czcionki na czarne nie wpływając na inne ich parametry.

 

 

Ostatnim etapem będzie zmiana formatu liczb na osi poziomej aby dla lewej strony wykresu nie były pokazywane jako ujemne. Wprowadzamy format „ 0 ;0 „.

 

 

 

 

Przykład 9

(Arkusz: ‘WdZ 9’)

 

Przedstawiciel handlowy w ciągu jednego roku osiągnął wyjątkowo dobre wyniki i z końca stawki przesunął się do grupy najlepszych sprzedawców w Polsce.

Niestety na wykresie ten postęp nie wygląda zbyt imponująco ponieważ mamy silnie utrwalone skojarzenie do góry = dobrze, w dół = źle.

 

 

Wystarczy, że klikniemy oś pionową prawym klawiszem myszy, wybierzemy ‘Formatuj oś’ następnie na karcie ‘OPCJE OSI’ zaznaczymy ‘Wartości w kolejności odwrotnej’.

 

 

 

 

W lekcji Wykresy dla Ekspertów znajdziesz:

 

Wykresy liczniki:

  

 

Wykres termometr i wykresy pokazujące stopień wykonania projektów, na tle kolorowych stopni realizacji.

 

 

Wykres wyglądający jak potencjometr:

 

 

Diagram Gantta

 

 

 

 

Jak widać na powyższych przykładach dzięki kilku prostym wykresom Excela można przedstawić dane na wiele ciekawych sposobów.

Jak daleko można się posunąć?

 

Bardzo daleko, poniżej wykres XY Excela przedstawiający krzywą która jest śladem jaki pozostawia punkt okręgu toczący się wewnątrz większego okręgu - tzw hipocykloida.

 

Plik z tym wykresem (hipocykloida.xls) znajduje się w folderze z ćwiczeniami do tego kursu. Polecam włączenie animacji i przejrzenie kilku z ustawionych możliwości parametrów (przyciski Następny, Poprzedni), lub popróbowanie samemu. Plik będzie działał poprawnie gdy makra są włączone, o tym jak włączyć makra można przeczytać w pierwszej lekcji poświęconej VBA.

 

 

Plik nie jest mojego autorstwa znalazłem go w Internecie.

Więcej na temat tej krzywej możesz przeczytać w Wikipedii: http://pl.wikipedia.org/wiki/hipocykloida

 

 

Przygotowując wykresy musimy pamiętać o tym aby atrakcyjna forma nie przysłoniła przekazu, który jest najważniejszy we wszelkiego rodzaju analizach i prezentacjach. Możliwości ludzkiego postrzegania są ograniczone i dobrze dobrana forma ma ułatwiać zrozumienie danych i ich powiązań a nie starać się dowieść naszej wybitnej znajomości Excela czy dbałości o estetykę.

Więcej na ten temat w lekcji: ‘Profesjonalne raporty dla zaawansowanych’

 

Więcej na temat wykresów także w Lekcjach:

 

Wykresy Przebiegu w Czasie

Wykres Przestawny

Wykresy Matematyczne