Sumy Częściowe

 

Przykłady opisane w tej lekcji dostępne są w arkuszu Excela: Sumy Częściowe.xls, tylko ich samodzielne przerobienie daje gwarancję zapamiętania tej lekcji.

Przykłady dla wszystkich lekcji szkolenia Excel 2003: ExcelSzkolenie.pl Cwiczenia Excel 2003.zip

 

Przykład 1.

(Arkusz: ‘Sumy Częściowe’)

 

W poniższym przykładzie chcielibyśmy szybko podsumować sprzedaż produktów po kategoriach dla danych z poniższej tabeli. Użyjemy do tego polecenia ‘Sumy częściowe…’.

 

 

Polecenie to znajduje się w Menu Dane.

Przed jego uruchomieniem ustawiamy aktywną komórkę w jednej z komórek tabeli z danymi.

 

 

Po wybraniu polecenia ‘Sumy częściowe…’ wyświetlone zostaje okno ‘Sumy pośrednie’.

W pierwszym z jego okienek wybieramy ‘Kategoria Produktu’ co jest nagłówkiem pierwszej z kolumn tabeli z danymi. To właśnie po kategoriach produktu chcemy posumować te dane.

W drugim oknie wybieramy ‘Suma’. Znajdują się tam również inne opcje które mogą być przydatne w innego typu zadaniach.

I wreszcie w trzecim okienku zaznaczamy ‘Sprzedaż’ ponieważ to sprzedaż chcemy sumować.

 (Opisane powyżej wybory zostaną prawdopodobnie automatycznie zaproponowane przez Excela po pokazaniu się tego okna.)

Wciskamy przycisk ‘OK.’.

 

 

Do naszej tabeli zostaną dodane wiersze, ich nagłówki będą się składać z nazwy kategorii i wyrazu ‘Suma’.

Podsumowana zostanie również cała tabela.

Excel także utworzy automatycznie konspekt umożliwiający łatwe ukrywanie i odkrywanie szczegółów.

 

 

 

 

Przykład 2.

(Arkusz: ‘Sumy Częściowe’)

 

Przywracamy tabelę z danymi z poprzedniego przykładu do jej oryginalnego wyglądu.

 

 

Uruchamiamy polecenie ‘Sumy częściowe’ i ustawiamy pola wyboru tak jak na poniższym rysunku.

Tym razem będziemy chcieli zliczyć ile elementów zawiera każda z kategorii.

 

 

Wynikiem tej operacji będzie tabela taka jak ta pokazana poniżej, w dodanych wierszach zostały wprowadzone sumy pośrednie zliczające ilość elementów w każdej z kategorii.

 

 

 

Przykład 3.

 

Operację dodawania sum pośrednich możemy powtórzyć kilkukrotnie dla tej samej tabeli poniżej wykonano kolejno sumowanie z przykładu 1 i zliczanie z przykładu 2.

Każde uruchomienie ‘Sum Częściowych’ powoduje dodanie linijki podsumowującej, nie ma możliwości automatycznego ustawienia kilku różnych wyników w tej samej linijce.

 

 

Znacznie więcej opcji oferują tabele przestawne, sumy częściowe sugeruję używać tylko wtedy gdy tabela z danymi jest prosta i krótka i chcielibyśmy ją szybko podsumować, zliczyć jej elementy etc.

 

 

               

Szkolenie Excel 2003                            Szkolenie Excel 2007